ทำไม? ต้องเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี

ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด มาตรา 42/1 “ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อกิจการดังต่อไปนี้(1) พิจารณาอนุมัติงบดุล(2) พิจารณารายงานประจำปี(3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี(4) พิจารณาเรื่องอื่นๆซึ่งในทุกๆปี เจ้าของร่วมจะต้องได้รับจดหมายเชิญให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมฯ จะมีวาระสำคัญต่างๆ เพื่อการพิจารณาและลงมติร่วมกันระหว่างเจ้าของร่วม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยน์ต่อเจ้าของร่วมทุกคน เพื่อลดปัญหาในการพักอยู่อาศัยร่วมกัน และเพื่อความสงบสุขในชุมชน📍แล้วการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี นั้นมีความสำคัญอย่างไร ⁉️ การประชุมใหญ่สามัญเสมือนเป็นเวที ที่ให้เจ้าของร่วมทุกคนได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ซึ่งกันและกันรวมไปถึงข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเจ้าของร่วมทั้งหมด ดังนั้นแล้ว เจ้าของร่วม ควรจะให้ความสนใจ และเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลมาช่วยกันปรึกษาหารือ แสดงความเห็นปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ และทีพักอาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ************************************************** MergeProperty Youtility service

สระว่ายน้ำ ระบบคลอรีน กับ ระบบเกลือ มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

ข้อแตกต่างระหว่างระบบคลอรีน และ เกลือ!!1. สระว่ายน้ำระบบคลอรีนระบบนี้ใช้คลอรีนเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เป็นระบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานาน เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มคลอรีนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อน้ำในสระมีค่า pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง) อยู่ระหว่าง 7.2-7.8 ซึ่งถ้าหากน้ำในสระมีค่าความเป็นด่างมากก็ต้องเติมกรดลงไป ค่าความเป็นด่างจะเพิ่มขึ้นได้จากเหงื่อไคลของคนที่ลงไปว่ายน้ำโดยไม่ชำระร่างกายก่อน แต่ถ้าน้ำในสระมีค่าความเป็นกรดสูงขึ้น ก็ต้องเติมสารที่เพิ่มความเป็นด่างเพื่อปรับค่า pH ดังนั้นจึงต้องมีการวัดค่า pH ของน้ำในสระ;ว่ายน้ำทุกๆ วันคุณสมบัติของคลอรีนก็คือฆ่าเชื้อโรค ข้อควรระวังสำหรับคนที่ว่ายน้ำสระแบบนี้คือ บางคนอาจมีการแพ้คลอรีนได้ เช่น เกิดอาการเส้นผมแห้งกรอบ ผิวแห้ง หรือตาแดง เพราะคลอรีนเป็นสารที่มีผลกระทบต่อความชุ่มชื้นของผิวหนัง ******************************************************************** 2. สระว่ายน้ำระบบเกลือเป็นสระว่ายน้ำที่คุมระบบน้ำให้สะอาดด้วยเกลือ ระบบนี้จะใช้เกลือธรรมชาติ ในการฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน น้ำที่มีเกลือเหล่านี้จะมีการไหลเวียนผ่านกระบวนการทางไฟฟ้าในเครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ ทำให้สระว่ายน้ำประเภทนี้จะมีคลอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยแบบอัตโนมัติเสมอในประมาณน้อย ความเค็มของน้ำในสระว่ายน้ำประเภทนี้จะเป็นเพียง 1 ใน 10 ของความเค็มในน้ำทะเลจริงเท่านั้นข้อดีของสระน้ำระบบเกลือคือ เป็นมิตรต่อผิวหนังและไม่ทำให้เกิดการแสบตา ตาแดง หรือระคายเคืองกับผิวหนังอีกด้วย ทั้งยังประหยัดค่าสารเคมี เพราะเกลือมีราคาถูกกว่าคลอรีน, ประหยัดค่าแรงงานในการดูแลรักษา ข้อควรระวังของระบบนี้คือ เกลือเป็นสารกัดกร่อน ดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้รอบๆ สระว่ายน้ำ ควรเป็นสิ่งที่สามารถทนทาน หรือไม่มีปัญหากับการกัดกร่อนของเกลือ Youtility service […]