NEWS

ข่าวสารของ MERGE PROPERTY 

ข่าวสาร

NEWS

Uncategorized

ภาพบรรยากาศ! การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2564 นิติบุคคลอาคารชุด เลควิวคอนโดมิเนียม อาคารวิคตอเรีย. ขอขอบคุณ เจ้าของร่วมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ และ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการบริหารและลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญต่างๆ เพื่อให้อาคารชุดหรือชุมชนดำเนินไปอย่างราบรื่น. MERGEPRPPERTY Youtility service #

Read More »
Uncategorized

ทำไม? ต้องเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี

ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด มาตรา 42/1 “ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อกิจการดังต่อไปนี้(1) พิจารณาอนุมัติงบดุล(2) พิจารณารายงานประจำปี(3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี(4) พิจารณาเรื่องอื่นๆซึ่งในทุกๆปี เจ้าของร่วมจะต้องได้รับจดหมายเชิญให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมฯ จะมีวาระสำคัญต่างๆ เพื่อการพิจารณาและลงมติร่วมกันระหว่างเจ้าของร่วม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยน์ต่อเจ้าของร่วมทุกคน เพื่อลดปัญหาในการพักอยู่อาศัยร่วมกัน และเพื่อความสงบสุขในชุมชน📍แล้วการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี นั้นมีความสำคัญอย่างไร

Read More »
Uncategorized

สระว่ายน้ำ ระบบคลอรีน กับ ระบบเกลือ มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

ข้อแตกต่างระหว่างระบบคลอรีน และ เกลือ!!1. สระว่ายน้ำระบบคลอรีนระบบนี้ใช้คลอรีนเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เป็นระบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานาน เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มคลอรีนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อน้ำในสระมีค่า pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง) อยู่ระหว่าง 7.2-7.8 ซึ่งถ้าหากน้ำในสระมีค่าความเป็นด่างมากก็ต้องเติมกรดลงไป ค่าความเป็นด่างจะเพิ่มขึ้นได้จากเหงื่อไคลของคนที่ลงไปว่ายน้ำโดยไม่ชำระร่างกายก่อน แต่ถ้าน้ำในสระมีค่าความเป็นกรดสูงขึ้น ก็ต้องเติมสารที่เพิ่มความเป็นด่างเพื่อปรับค่า pH ดังนั้นจึงต้องมีการวัดค่า pH ของน้ำในสระ;ว่ายน้ำทุกๆ วันคุณสมบัติของคลอรีนก็คือฆ่าเชื้อโรค ข้อควรระวังสำหรับคนที่ว่ายน้ำสระแบบนี้คือ บางคนอาจมีการแพ้คลอรีนได้ เช่น เกิดอาการเส้นผมแห้งกรอบ ผิวแห้ง

Read More »
Uncategorized

First step to star

โครงการฝึกอบรม “พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในด้านงานบริหารนิติบุคคลฯ” (  Property management )ด้วยการการพัฒนาบุคลากร #mergeproperty ให้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งการบริหารจัดการนิติบุคคล  ระบบงานวิศวกรรม ทักษะความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร  รวมถึง นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นนโยบาย และ เป้าหมายที่สำคัญ พร้อมด้วยการบริการ ที่ดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการ #mergeproperty พร้อมเคียงข้างคุณ

Read More »
Uncategorized

Smart Safety Zone

เมื่อวันที่ 20 ส.ค 64  ฝ่ายบริหารอาคาร เลควิวคอนโดมิเนียม นำโดย บริษัทเมิร์จ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ สภ.ปากเกร็ด จัดประชุมร่วมกันในโครงการ Smart Safety Zone เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในกลุ่ม เลควิว คอนโดมิเนียมโดยได้จัดทำระบบ การเเจ้งเหตุต่างๆ โดยท่านผู้พักอาศัย สามารถเเจ้งเหตุต่างๆได้ผ่าน Line OA ของ

Read More »
Merge Property

บริษัท เมิร์จ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
MERGE PROPERTY CO.,LTD.

218/13 อาคารเจนีวา 2 ถนนบอนด์สตรีท
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 sale.marketing@mergeproperty.co.th

02-086-7199
063-298-6565
080-592-2486

2020 © All rights reserved mergeproperty. Website by Trigon Media