ABOUT US

Mergeproperty

ABOUT US

บริษัท เมิร์จ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

เป็นบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ

  • อาคารสำนักงาน 
  • นิติบุคคลอาคารชุดฯ
  • นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี

บริษัท เมิร์จ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
MERGE PROPERTY CO.,LTD.

218/13 อาคารเจนีวา 2 ถนนบอนด์สตรีท
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 sale.marketing@mergeproperty.co.th

02-086-7199
063-298-6565
080-592-2486

 

Artboard 1-100

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
( Property Management )

Merge Property รับบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลคอนโด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ด้วยทีมงานระดับคุณภาพ กับประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี เราไม่เพียงเชี่ยวชาญบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้าง แต่ยังใส่ใจในทุกมิติการอยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการที่หลากหลายของลูกบ้าน

MERGE PROPERTY แบ่งหลักการบริหารจัดการ เป็น 7 ประเภทงานเพื่อมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้

 1. บริหารจัดการด้านวิศวกรรม ด้วยกระบวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน          (Preventive Maintenance)
 2. บริหารจัดการด้านบุคคลากรประจำนิติบุคคลและสำนักงาน
 3. บริหารจัดการด้านธุรการ/บัญชีการเงิน
 4. บริหารจัดการด้านนิติกรรมกฎหมาย
 5. บริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน
 6. บริหารจัดการด้านข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร
 7. บริหารจัดการด้านธุรกรรมบริหารต่างๆ จดทะเบียนนิติบุคคล จัดประชุม ฯลฯ

การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving)

MERGE  PROPERTY    มีบุคคลาการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้านงานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ ของอาคารซึ่งเป็นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมาก และทำให้สูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายสูง หากไม่มีการบริหารจัดการควบคุมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการ

 1. วิเคราะห์ ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องจักร
 2. วิเคราะห์สถิติ ประวัติการใช้งานของเครื่องจักร
 3. วิเคราะห์ความสูญเสีย,สิ้นเปลืองการใช้พลังงาน
 4. ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานลง
 5. ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับการจัดการดูแลบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงาน
368945
127218408_132588975300202_1208584544890717697_n
DSC_3520 (1)
127250580_131629175396182_23719320077934457_o
Merge Property

บริษัท เมิร์จ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
MERGE PROPERTY CO.,LTD.

218/13 อาคารเจนีวา 2 ถนนบอนด์สตรีท
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 sale.marketing@mergeproperty.co.th

02-086-7199
063-298-6565
080-592-2486

2020 © All rights reserved mergeproperty. Website by Trigon Media