ทำไม? ต้องเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด มาตรา 42/1 “ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาอนุมัติงบดุล
(2) พิจารณารายงานประจำปี
(3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(4) พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ซึ่งในทุกๆปี เจ้าของร่วมจะต้องได้รับจดหมายเชิญให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมฯ จะมีวาระสำคัญต่างๆ เพื่อการพิจารณาและลงมติร่วมกันระหว่างเจ้าของร่วม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยน์ต่อเจ้าของร่วมทุกคน เพื่อลดปัญหาในการพักอยู่อาศัยร่วมกัน และเพื่อความสงบสุขในชุมชน
📍แล้วการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี นั้นมีความสำคัญอย่างไร ⁉️ การประชุมใหญ่สามัญเสมือนเป็นเวที ที่ให้เจ้าของร่วมทุกคนได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน
รวมไปถึงข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเจ้าของร่วมทั้งหมด ดังนั้นแล้ว เจ้าของร่วม ควรจะให้ความสนใจ และเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลมาช่วยกันปรึกษาหารือ แสดงความเห็น
ปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ และทีพักอาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

**************************************************

MergeProperty Youtility service


Merge Property

บริษัท เมิร์จ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
MERGE PROPERTY CO.,LTD.

218/13 อาคารเจนีวา 2 ถนนบอนด์สตรีท
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 sale.marketing@mergeproperty.co.th

02-086-7199
063-298-6565
080-592-2485

2020 © All rights reserved mergeproperty. Website by Trigon Media